Geografia
„3 × ATMOSFERA” – finał konkursu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Majchrzak   
poniedziałek, 24 marca 2014 17:53

W sobotę 22 marca 2014r. w naszej szkole odbył się etap finałowy X Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego. Tegoroczna edycja poświęcona była atmosferze, a więc różnorodnym zjawiskom i procesom, które kształtują m.in. pogodę.

W konkursie wzięło 8 drużyn z gimnazjów: nr 1, 2 oraz Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom" z Gniezna, nr 1 z Wrześni, nr 1 ze Skoków, z Trzemeszna, Nowego Folwarku i Witkowa.

Młodzież podczas konkursu musiała wykazać się znajomością m.in. rekordów klimatycznych świata, inwersji temperatury powietrza, skutkami wpływu działalności człowieka na atmosferę. Uczestnicy konkursu wykazali się także umiejętnością analizowania map klimatycznych, synoptycznych oraz diagramów klimatycznych. Podczas 80 minut trwania konkursu mieli do rozwiązania 15 zadań.

Komisja konkursowa w składzie P. Ewa Bosacka i P. Donata Kaźmierczak sprawdziła prace uczniów, po czym nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce - Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice - Dzieciom" z Gniezna

II miejsce - Gimnazjum nr 1 z Wrześni

III miejsce - Gimnazjum z Trzemeszna.

Reprezentacja naszej szkoły (Klaudia Michalska, Waldemar Żyła) zajęła IV miejsce. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczone zostały okolicznościowe dyplomy, a najlepsze drużyny otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców działającą w naszej szkole.Całość konkursu dopełnił poczęstunek przy kawie i herbacie ufundowany przez dyrektora szkoły.

 
Przedszkolaki u KLIMATOMANIAKÓW! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Majchrzak   
środa, 12 marca 2014 17:48

W środę 12 marca 2014r. progi witkowskiego gimnazjum przekroczyły dzieci 5- i 6-letnie, które zostały zaproszone przez grupę KLIMATOMANIAKÓW. Celem wizyty przedszkolaków był ich udział w nietypowej lekcji ekologii, która została przygotowana przez gimnazjalistów pod opieką p. Wacławy Filińskiej i p. Tomasza Majchrzaka.

Przedszkolaki obejrzały ekologiczne przedstawienie pt. „W królestwie bałaganu" (w rolach głównych wystąpili: Oliwia Dutko, Natalia Osowska, Anita Pieczyńska, Mikołaj Krzysiek, Paweł Jantas, Daniel Perlicki, Wojciech Szeszycki i Patryk Szymański). Miało ono wymiar edukacyjny, gdyż młodzi artyści zwracali w nim uwagę na postępowanie z odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem elektroodpadów. Po przedstawieniu, prowadząca spotkanie Oliwia Dutko, przeprowadziła z dziećmi krótką pogadankę na temat obejrzanego przedstawienia oraz ochrony naszej planety. Dzieci bardzo chętnie udzielały odpowiedzi, co może świadczyć o uważnym oglądaniu przedstawienia i posiadaniu podstawowej wiedzy z zakresu ekologii. Uzupełnieniem przedstawienia były dwie piosenki o treściach ekologicznych zaśpiewane przez Anitę Pieczyńską.

Warto dodać, że przygotowanie przedstawienia wynika z planu działania KLIMATOMANIAKÓW,  którzy biorą udział w ogólnopolskim konkursie „Aktywni dla Klimatu".


Poprawiony: poniedziałek, 17 marca 2014 21:54
 
ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW - ZAKOŃCZONA! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Majchrzak   
środa, 12 marca 2014 17:34

Po feriach zimowych w naszej szkole odbyła się zbiórka elektroodpadów. Jej zorganizowanie wynikało z udziału grupy uczniów - KLIMATOMANIAKÓW - w ogólnopolskim konkursie „Aktywni dla Klimatu".

W zbiórkę elektroodpadów zaangażowali się uczniowie, ich rodzice oraz kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi. Nie brakowało też elektrośmieci od osób, które nie mają nic wspólnego ze szkołą.

W miniony poniedziałek firma Remondis z Łodzi przyjechała po nasze elektroodpady. Czegoż tam nie było? Liczne telewizory, komputery, odtwarzacze  i magnetowidy DVD, roboty kuchenne, opiekacze, ekspres do kawy, drukarki, telefony stacjonarne i komórkowe. Wśród elektrośmieci znalazły się także stara pralka i lodówka oraz drobny sprzęt elektryczny, np. stare radia i magnetofony. Firma odbierająca sprzęt w terminie późniejszym prześle nam, ile kilogramów elektrośmieci zebrano w naszej szkole.

W tym miejscu, opiekun KLIMATOMANIAKÓW, chciałby bardzo serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w zbiórkę elektrośmieci. Warto pamiętać, że pozbywanie się tego typu śmieci w bezpieczny sposób może przyczynić się do ochrony naszej planety, a tym samym do ochrony Nas - mieszkańców  jeszcze „błękitnej planety".

Poprawiony: poniedziałek, 17 marca 2014 22:01
 
Szkolny Konkurs Geograficzny "Nasza szkoła przyjazna Klimatowi" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Majchrzak   
piątek, 21 lutego 2014 18:07

W miesiącu styczniu br. w naszej szkole został ogłoszony Szkolny Konkurs Geograficzny pod hasłem „Nasza szkoła przyjazna klimatowi". Był on elementem działań grupy Klimatomaniaków w ramach ich udziału w ogólnopolskim konkursie „Aktywni dla klimatu". Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu klimatu i jego ochrony, rozbudzanie zainteresowań geograficznych u uczniów oraz  rozwijanie artystycznych uzdolnień młodzieży szkolnej. Konkurs adresowany był do uczniów klas I -  II z naszej szkoły.

Zadaniem każdej klasy było opracowanie zbioru zasad - porad dla naszej szkoły, sprzyjających klimatowi i jego ochronie. Wypracowane zasady można podzielić na takie, które mogą stosować uczniowie każdy z osobna oraz na takie, które mogą być stosowane przez wszystkich w szkole. Każda klasa biorąca udział w konkursie wykonywała jeden zbiór takich zasad. Sposób wykonana prac był dowolny: plakat, gazetka, wiersz itp.

Na końcu stycznia komisja konkursowa w składzie: Wacława Filińska i Tomasz Majchrzak przystąpiła do oceny otrzymanych prac. Po obradach okazało się, że wszystkie prace reprezentują wysoki poziom. Komisja konkursowa postanowiła jednak przyznać trzy pierwsze miejsca następującym klasom:

Miejsce I - klasa IIb oraz IIe

Miejsce II - klasa Ia oraz Ic

Miejsce III - klasa IIa oraz IId

Wymienione powyżej klasy otrzymały stosowne dyplomy. Pozostałe klasy (Id, Ie, IIc, IIf) otrzymały dyplomy za udział w konkursie.


 
MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Tomasz Majchrzak   
poniedziałek, 20 stycznia 2014 17:01

1.  Cele konkursu:

Celem konkursu jest poszerzenie zainteresowania uczniów przestrzenią geograficzną - własnym regionem, Polską, Europą, światem - oraz propagowanie wśród uczniów szacunku do innych narodów, systemów wartości i sposobów życia.

 

2. Zakres treści programowych w roku szkolnym 2013/14 obejmuje:

1. Charakterystyka warstw atmosfery ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w troposferze.

2. Skład chemiczny powietrza.

3. Pogoda i jej składniki.

4. Charakterystyka składników pogody:

- temperatura powietrza - jednostki i przyrządy pomiarowe, czynniki kształtujące rozkład temperatury na Ziemi, obszary o najwyższych i najniższych temperaturach powietrza na Ziemi, izotermy,

- ciśnienie atmosferyczne - definicja, jednostki i przyrządy pomiarowe, czynniki wpływające na ciśnienie atmosferyczne, podstawowe układy baryczne: niż i wyż baryczny, izobary,

- prędkość i kierunek wiatru - definicja, jednostki i przyrządy pomiarowe, skala Beauforta, zastosowanie róży wiatrów do określania kierunku wiatru, czynniki wpływające na kierunki i prędkość wiatru, rodzaje wiatrów: stałe (pasat), sezonowe (monsuny), lokalne (bryza, wiatry typu fenowego: fen, halny, polak, chinook, zonda),

- zachmurzenie - proces powstawania chmur i ich rodzaje wg wyglądu i wysokości w troposferze, mgła, określanie stopnia zachmurzenia,

- opady atmosferyczne - jednostki i przyrządy pomiarowe, czynniki kształtujące wysokość opadów atmosferycznych, rodzaje opadów (deszcz, śnieg, grad), rozmieszczenie rocznych sum opadów na kuli ziemskiej, izohiety,

- osady atmosferyczne - ich rodzaje i warunki powstawania.

5. Klimat i jego składniki, czynniki klimatotwórcze.

6. Wpływ głównych czynników klimatotwórczych (szerokość geograficzna, prądy morskie,

rozmieszczenie lądów i wód, wysokość nad poziomem morza, ukształtowanie terenu,

rodzaj podłoża i pokrycia terenu, działalność człowieka) na klimat.

7. Strefy klimatyczne na Ziemi - charakterystyka stref, typy klimatów, odmiany klimatów, rozmieszczenie na kuli ziemskiej. Czytanie klimatogramów i rozpoznawanie typu klimatu na podstawie klimatogramu. Termiczne pory roku.

8. Rozmieszczenie stałych ośrodków ciśnienia atmosferycznego na kuli ziemskiej w ciągu roku i uzasadnienie ich powstawania.

9. Cyrkulacja powietrza atmosferycznego na Ziemi - przyczyny cyrkulacji, charakterystyka krążenia powietrza w poszczególnych strefach oświetlenia Ziemi.

10. Masy powietrza na Ziemi i fronty atmosferyczne.

11. Wiatry lokalne o składowej pionowej (mistral, bora, wiatry zboczowe: dolinny i górski) -

warunki powstawania, cechy i występowanie.

12. Wiatry typu cyklonalnego.

13. Rekordy klimatyczne na Ziemi.

14. Czynniki kształtujące klimat w Polsce.

15. Cechy przejściowości klimatu Polski.

16. Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych i anomalii klimatycznych na życie, osadnictwo i działalność gospodarczą człowieka (przymrozki, gradobicia, wiatry cyklonalne, nieregularność cyrkulacji monsunowej, susze).

17. Globalne zmiany klimatu i ich skutki.

 

3. Przebieg konkursu:

- konkurs składa się z dwóch części.

- Część pierwsza będzie składać się z zadań testowych zamkniętych: wielokrotnego  wyboru i na dobieranie (przyporządkowanie) oraz zadań otwartych krótkiej odpowiedzi (odpowiedz pojedyncza i wyliczenie). Uczniowie piszą testy indywidualnie.

Część pierwszą konkursu przeprowadza Komisja Szkolna powołana przez dyrektora szkoły, zawody odbywają się równocześnie we wszystkich szkołach, które zgłosiły się do konkursu. Komisja Szkolna przesyła zgłoszenie uczestnictwa do Komitetu Organizacyjnego - do 29 listopada 2013 r. Komisja Szkolna powiela test stosownie do liczby uczestników, szczegółowe zasady przeprowadzenia etapu szkolnego reguluje Instrukcja, która zostanie dołączona do testu. Termin przeprowadzenia etapu pierwszego - do 31 stycznia 2014 r. Komisja Szkolna wysyła do Komitetu Organizacyjnego protokół wraz z listą dwóch-zakwalifikowanych zawodników.

- Część druga będzie obejmować różnorodne zadania dotyczące atmosfery. Ta część konkursu będzie miała charakter drużynowy. Finał przeprowadza Komitet Organizacyjny, który również powołuje komisję jurorów. Część finałowa odbędzie się w formie turnieju. O wynikach  klasyfikacji końcowej zdecyduje suma punktów zdobytych przez drużynę, w  przypadku braku ostatecznego rozstrzygnięcia, przeprowadzona zostanie dogrywka  w formie ustalonej przez Organizatora.

- Czas na rozwiązanie wszystkich zadań w części pierwszej nie powinien przekroczyć  40 minut, a w części drugiej 60 minut.

4. Zgłoszenia do konkursu:

  • 1. Zgłoszenie szkół do udziału - do 29 listopada 2013 r.
  • 2. Eliminacje szkolne - w dniach: styczeń 2014 (do ferii zimowych)
  • 3. Przesłanie przez Komitet Organizacyjny testów wraz z instrukcją - do 31 grudnia 2013 r. - tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną.
  • 4. Przesłanie przez Komisje Szkolne wyników zawodów I stopnia do 5 lutego 2014.
  • 5. Etap finałowy odbędzie się w pierwszej połowie marca 2014 r. - zostanie podany później.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Tomasz Majchrzak

Gimnazjum im. Adama Borysa

ul. Poznańska 47

62 - 230 Witkowo

z dopiskiem na kopercie „Atmosfera"

lub na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub faxem (61) 4778 - 250
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8